Vaartregistratie

Elke door een PBN-lid uitgevoerde ballonvaart wordt geregistreerd, met als doel te kunnen achterhalen welke ballon wanneer en waar een vaart heeft uitgevoerd. Inmiddels is vaartregistratie verplicht, ook voor niet bij de PBN aangesloten ballonvaarders. Wanneer zich onverhoopt problemen voordoen bij de uitvoering van een ballonvaart, die niet door de ballonvaarder worden opgemerkt en daardoor niet onmiddellijk worden opgelost, kan de desbetreffende ballon worden opgespoord door het vaartregistratiesysteem.

 

 

Administratie
Na iedere ballonvaart wordt door de piloot een vaartregistratieformulier ingevuld. Dit formulier wordt binnen 48 uur na de vaart per fax naar een centraal registratiepunt gezonden. Alle vaarten worden daar centraal gedocumenteerd. Op dit vaartregistratieformulier worden onder andere vermeld: het ballonvaartbedrijf, naam en adres van de piloot, plaats van opstijging en landing en de tijdstippen daarvan.

Recht op inzage
Alleen het Bestuur van PBN heeft recht op inzage. Aan de PBN-leden is gegarandeerd dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Inzage door derden
Op verzoek kan aan derden inzage worden verstrekt in het vaartregister. Deze inzage kan alleen worden verstrekt op basis van een formeel verzoek waarbij expliciet wordt aangegeven op basis van welke reden inzage noodzakelijk is. Bijvoorbeeld in geval van een onoplosbare schade. Partijen die informatie uit het vaartregister kunnen opvragen zijn: Inspectie Verkeer en Waterstaat, de regiocoördinator van LTO en/of van PBN, een gemeente en/of de verzekeringsmaatschappij. Alle overige informatie m.b.t. vaartuitvoering, die niet op het formulier is vermeld, is in de administratie bij ballonvaarders terug te vinden. Er wordt alleen inzage verstrekt in het vaartregister van PBN wanneer dit een incident of accident betreft.

Bewaartermijn
Er wordt een bewaartermijn van één kalenderjaar gehanteerd. De vaargegevens van elk jaar zullen dus vernietigd mogen worden op 31 december van het daaropvolgende jaar.

Meldingen van klachten/problemen
Meldingen van klachten en/of problemen worden geregistreerd voor intern gebruik. Afhankelijk van de klacht/probleem wordt gericht actie ondernomen. Klachten en/of problemen moeten gemeld worden bij het bestuur van PBN. Gebruik hiervoor het contactformulier.

Klacht/probleem zonder schade
Afhankelijk van de klacht wordt door het PBN-bestuur verder actie ondernomen. Indien nodig wordt nagegaan of een klacht gegrond is. Indien het vermoeden bestaat dat regels van PBN zijn overtreden zal onderzocht worden of dit werkelijk het geval is. Afhankelijk van de bevindingen zal vervolgactie plaatsvinden.

Klacht/probleem met schade
Schades kunnen door ballonvaarders en/of door derden worden gemeld. In geval van een schademelding door derden zal worden nagegaan of de betreffende melding een ballon (lid) van PBN betreft. Dit kan door middel van de vaartregistratie en het fotoboek van ballonnen van PBN leden. Indien dat het geval is zal contact met het betreffende ballonbedrijf worden opgenomen. De afwikkeling van de schade wordt dan overgedragen. De schade zal in onderling overleg door beide partijen worden afgehandeld, al dan niet met ondersteuning van de verzekering en/of bemiddeling vanuit PBN en/of LTO